top of page

תנאי אחריות וביצוע רכישה

תקנון זה נכתב עבור מאי רדומיר מסטודיו פינקישוא 305471047 - להלן (״בעלת האתר״).

ביצוע התשלום יהווה הסכם לתקנון זה.

כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות והתמצאות המשתמש והן לא תשמשנה בפרשנות התקנון.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 

רכישת מוצרים

 1. תמונות המוצרים באתר מוצגות להמחשה בלבד, יתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל בין המוצר כפי שהוא מוצג בתמונות לבין המוצר במציאות.

 2. המשתמש ימסור פרטים אישיים כגון שם, כתובת, כתובת דוא”ל ומספר טלפון. המשתמש מצהיר כי הפרטים שימסור במהלך ההזמנה יהיו אמיתיים, מלאים ומדויקים. ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים בעלת האתר לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

 3. אישור עסקת הרכישה מותנה בכך שהמוצר אכן קיים במלאי. במידה ומוצר כלשהו אזל מהמלאי ומסיבה כזו או אחרת אינו ניתן לרכישה. הלקוח יקבל הודעה על כך ויוצע לו מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. היה והמשתמש לא יהיה מעוניין במוצר חלופי, הזמנתו תבוטל ויוחזר סכום ההזמנה שבוטלה.

 

משלוח ואספקה

 1. זמן האספקה למוצרים בנקודת איסוף או משלוח עד הבית הינו עד 14 ימי עסקים.

 2. בעלת האתר תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו. 

 3. האספקה תתואם טלפונית עם הלקוח ע״י חברת השילוח.

 4. מועד אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי עבודה (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

 5. בעלת האתר לא תיהיה אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ומלאים שמסר המשתמש ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של בעלת האתר לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני וכיוצ”ב.

 6. יובהר ויודגש כי, ביטול ההזמנה על ידי המשתמש לאחר שההזמנה נשלחה על ידי בעלת האתר, כפוף להשבת המוצרים, על חשבונו של המשתמש, כשהם שלמים, באריזתם המקורית, וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. בכל מקרה עלות המשלוח לא תוחזר למשתמש. יודגש ויובהר כי ביטול העסקה ו/או החלפת המוצרים ו/או זיכוי ו/או השבת התמורה ייעשו בהתאם להוראות כל דין.

 

ביטול

 1. המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות מכוחו.

 2. במידה והמשתמש יבטל את העסקה לפני שאושר התשלום, יוכל לעשות כן על ידי הודעה טלפונית או דוא״ל לכתובת mayradomir@gmail.com במקרה זה המשתמש לא יחויב.

 3. במידה והמשתמש יבטל את ההזמנה לאחר שאושר התשלום אך לפני משלוח המוצר, יוכל לעשות כן על ידי באמצעות פנייה בדוא”ל לכתובת mayradomir@gmail.com. במקרה זה תבוטל העסקה.

 4. במידה ומשתמש מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, הוא יוכל לעשות כן על ידי הודעה טלפונית למספר 0587880339 או באמצעות פנייה בדוא”ל לכתובת mayradomir@gmail.com תוך 24 שעות מיום קבלת המוצר ובמידה וניתן להחזיר את המוצר לפי כל דין. במקרה זה, המשתמש יוכל לשלוח את המוצר, באריזתו המקורית, בעצמו ועל חשבונו, באמצעות דואר רשום, לכתובת משאבים 12, דירה 12, הוד השרון, 4520112. כמו כן, כאמור, במקרה זה המשתמש יזוכה בגין 95% מעלות המוצר בלבד ורק לאחר שהמוצר שהוחזר הגיע לבעלת האתר ונבדק שאינו פגום.

 5. במידה והמשתמש הזמין מספר מוצרים וההזמנה סופקה ללקוח, מכל סיבה שהיא, באופן חלקי (לרבות חוסר במלאי), המשתמש יחויב רק בגין המוצרים שסופקו בפועל והחיוב, ככל שהיה, בגין המוצרים שלא סופקו יבוטל

 6. המשתמש יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה והמוצר שהתקבל הינו פגום או שונה מהותית מהאמור באתר יהא המשתמש רשאי לבטל את העסקה על-ידי הודעת ביטול לכתובת mayradomir@gmail.com , הכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981.

 7. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, ככל שיתברר, לאחר השלמת ההזמנה על ידי המשתמש, כי המוצר המוזמן אזל מהמלאי תהא בעלת האתר רשאית לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי. בוטלה ההזמנה כאמור בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.

 8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בעלת האתר תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו.

 9. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בעלת האתר תהא רשאית לבטל כל הזמנה, במקרה בו קיים חשד כי המשתמש ו/או צד ג’ כלשהו מנסים או ניסו לחבל במזיד בפעילות האתר וביצוע ההזמנות.

 

אחריות ושרות

 1. בעלת האתר אינה מספקת אחריות למוצרים ולתכנים הנמכרים באתר.

 2. בעלת האתר לא תישא באחריות בשום מקרה של נזק עקיף שנגרם עקב שימוש במוצר המסופק על-ידה ו/או שימוש במידע המופיע באתר.

 3. בעלת האתר אינה מייצרת את חומרי הגלם מהם עשויים המוצרים המוצעים למכירה באתר, ולא תישא באחריות לנזקים עקיפים שייגרמו מאותם חומרי גלם שהיא אינה מייצרת.

 4. בעלת האתר לא תישא באחריות בגין נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש שאינו השימוש הסביר במוצריה.

 5. בכל מקרה בעלת האתר לא תישא באחריות בשיעור גבוה מהמחיר אשר שולם ע”י הלקוח.

קניין רוחני

 1. בעלת האתר הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים ובמוצרים הכלולים בו, למעט חלקים באתר שבהם בעלת האתר הינה מורשה ע”פ רישיון ו/או הסכם לעיצובם. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, מוצרים המופיעים בו, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.

 2. התכנים והמוצרים המופיעים באתר נועדו לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של בעלת האתר הינו אסור.

 3. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של בעלת האתר, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעלת האתר.

 

שונות

 1. בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

 2. בעלת האתר תיהיה רשאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. הוראות התקנון שיפורסמו באותה עת באתר תחייבנה רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

 3. תקנון זה וכל סכסוך הקשורים בו יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מהתקנון או הקשור בו תוקנה לבית המשפט המוסמך, במחוז מרכז בלבד.

bottom of page